Rekrutacja

Bardzo nam miło, że zainteresowała Państwa oferta Harmonijki:) Zainteresowanych dołączeniem do nas zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz na stronie głównej. Umówimy się z Państwem na spotkanie informacyjne, na którym zapoznamy Państwa z naszą placówką, porozmawiamy o wykorzystywanych przez nas metodach pracy, o żywieniu w naszej kuchni oraz o Państwa oczekiwaniach. Przekażemy także komplet dokumentów niezbędnych do zapisania dziecka i przedyskutujemy wspólnie plan okresu adaptacyjnego.

Zasady postępowania rekrutacyjnego:
1. Rekrutacja trwa cały rok.
2. O przyjęciu do Przedszkola i Żłobka Harmonijka decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
4. Do Przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci uczęszczające do Żłobka Harmonijka.
5. W drugiej kolejności przyjmowane jest rodzeństwo dzieci uczęszczającej do Żłobka lub Przedszkola Harmonijka.
6. Istnieje możliwość zapisu na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca w trakcie roku, kontaktujemy się z osobami z listy zgodnie z kolejnością zgłoszenia dzieci.

Do Przedszkola przyjmujemy dzieci od 3 do 6 roku życia. Do Żłobka uczęszczają dzieci od skończonego 12 miesiąca życia do 3 roku życia. Dzieci, które kończą trzeci rok życia mają zapewnione pierwszeństwo do otrzymania miejsca w Przedszkolu Harmonijka. Zapis dziecka do Przedszkola lub Żłobka, w tym rezerwacja miejsca, odbywa się na podstawie uiszczenia opłaty wpisowej i podpisania dokumentów. Opłata wpisowa wynosi 390 zł

Uwaga! Koszt Żłobka dotyczy dzieci zameldowanych w gminie Dopiewo. Wysokość czesnego dla dzieci zameldowanych na terenie innych gmin wynosi +200zł od kwot podanych na stronie internetowej.

Honorujemy kartę dużej rodziny.

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszeniaUmowa o sprawowanie opieki przedszkole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe pliki do pobrania:
Statut przedszkola można pobrać tutaj
Regulamin żłobka można pobrać tutaj
Umowę o półkolonie można pobrać tutaj
Upoważnienie do odbioru dziecka możesz pobrać tutaj

Ogólne zasady dotyczące nieobecności:
W przypadku choroby dziecka potwierdzonej zwolnieniem lekarskim zwracamy 10% dziennej stawki za pobyt dziecka w placówce. Raz w roku podczas pełnej, miesięcznej nieobecności dziecka istnieje możliwość skorzystania z tzw. „urlopowania”. Koszt obniżony jest wtedy o 50%, nie pobieramy opłaty za wyżywienie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Sp. j. przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia placówek opieki nad dziećmi do 6 roku życia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (art. 6 RODO).

Administratorem danych jest Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Sp. j. z siedzibą przy ul. Kolejowej 30 w Skórzewie.

Na podstawie treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej jako: RODO) stosowanie przepisów w przedszkolu i żłobku Harmonijka zostało częściowo ograniczone (art. 5) do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 188a ust.1 ustawy – Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty. Nie stosuje się art. 5 ust. 2 RODO – w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO, art. 12, art. 15. Obowiązki z art. 12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art.188a ustawy – Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty). Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy – Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty. Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy – Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty. Przepisu art. 34 RODO nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji publicznej lub na swojej stronie internetowej.

Rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione do odbioru dzieci mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania. Mogą również w każdym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie ich danych i żądać ich usunięcia z zasobów administratora (art. 15 – 22 RODO). Mają prawo żądać przeniesienia danych do innego administratora. Dane osobowe przetwarza się do momentu realizacji celu, dla którego są one przetwarzane.